Academic Advisory Board

Prof. Miqu Wang (China)

Prof. Xiangeng Zhang (China)

Prof. Dezhong Peng (China)

Prof. Wei Zhang (China)

Dr. Sandra Wong (USA)

Dr. med. Lin Cheng (USA)

Dr. med. Hui Zhang (Denmark)

Dr. med. Baofang Wang (Singapore)

Dr. Zhenhong Zhou (China)

Dr. Yixiang Liu (China)

Dr. Fensheng Zhang (China)

Dr. Cristina Silva (Portugal )

Heike Wiedemann (Germany)